ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Duomenų valdytojas – Naos Baltic UAB, kodas 300970809, registracijos adresas Kęstučio g. 65, Vilnius. Šis skyrius Privatumo politika (toliau – „Privatumo politika“) yra skirta asmenims, kurie perka Mūsų platinamas prekes, naudojasi Mūsų paslaugomis, dalyvauja Mūsų organizuojamuose konkursuose arba lankosi interneto svetainėse lojalumas.naos.ltwww.atopinis.lttestas.bioderma.ltask-naos.lt, www.bioderma.lt, www.esthederm.lt, www.esthederm-patirtis.lt

Sąvokos, susijusios su Privatumo politika

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Duomenų subjektas – asmuo, kuris domisi Bioderma platinama produkcija ar ja naudojasi, arba asmuo, kuris dalyvauja Bioderma organizuojamuose konkursuose, arba yra juridinio asmens atstovas, arba asmuo, kuris naršo svetainėje.

Svetainė – Mūsų administruojamos svetainės lojalumas.naos.ltwww.atopinis.lttestas.bioderma.ltask-naos.lt, esthederm-patirtis.lt ar bet kuri iš jų.

Bioderma Lojalumo Klubo sąlygas ir nuostatas galite rasti čia: https://lojalumas.naos.lt/salygos-ir-nuostatos

Bendrosios nuostatos

Privatumo politika nustato ir apibrėžia pagrindinius asmens duomenų tvarkymo, duomenų subjekto teisių įgyvendinimo principus. Papildoma informacija gali būti pateikta pirkimo-pardavimo, paslaugų ir kitose sutartyse.

Naudodamasis Mūsų paslaugomis, pirkdamas prekes, pateikdamas savo duomenis, siųsdamas CV, pildydamas užklausos formą, tęsdamas naršymą svetainėje, duomenų subjektas patvirtina, kad susipažino su šia Privatumo politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jos laikytis. Jeigu nesutinkate laikytis šios Privatumo politikos, prašome nesinaudoti Mūsų paslaugomis ir nenaršyti svetainėje.

Asmens duomenų tvarkymo principai

Mes tvarkome asmens duomenis vadovaudamasi ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo užsakomų ar naudojamų paslaugų, prekių ir to, kokią informaciją pateikia asmuo, kai užsako ir (ar) naudojasi paslaugomis, prekėmis lankosi ar registruojasi svetainėje.

Duomenys tvarkomi tik esant teisėto tvarkymo kriterijui – siekiant užtikrinti paslaugų teikimą; asmens sutikimu; kai tvarkyti asmens duomenis Mus įpareigoja atitinkami teisės aktai; kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl duomenų valdytojo ar trečios šalies teisėto intereso.

Mes siekiame, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami, kad jie būtų tvarkomi laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

Asmens duomenų šaltiniai

Asmens duomenys gali būti gaunami tiesiogiai iš duomenų subjekto, kuris juos pateikia, kai svetainėje užpildo užklausos formą, anketą, atsiunčia savo gyvenimo aprašymą (CV) arba kitu būdu kreipiasi į Mus; iš kliento veiklos, Bioderma asmens duomenų tvarkytojų arba kitų išorinių šaltinių. Duomenys gali būti gaunami ir iš viešai prieinamų šaltinių, pavyzdžiui įmonių interneto svetainių.

Duomenys gali būti generuojami, kai asmuo naudojasi paslaugomis, pavyzdžiui, skambina telefonu, siunčia trumpąją žinutę, elektroninį laišką, užsisako paslaugas ar apsilanko svetainėje.

Asmuo neprivalo pateikti jokių asmens duomenų, tačiau gali būti, kad tam tikros paslaugos, pavyzdžiui prekių pardavimas ar sąskaitos išrašymas, negalės būti suteiktos, jei asmens duomenys nebus pateikti.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

Mes asmens duomenis tvarkome šiais pagrindiniais tikslais: produktų pirkimo skatinimo, marketinginės kompanijos vykdymas; lojalumo programos vykdymas; tiesioginė rinkodara, komunikacija su klientais, produktų pardavimas; produktų siuntimas ir pristatymas pirkėjui; produktų testavimas ir vertinimas; sąskaitų išrašymas; sutarčių administravimas ir vykdymas; skolų išieškojimas; užklausų administravimas; darbuotojų paieška ir atranka; akcijų organizavimas; svetainės lankomumo statistika, asmenų identifikavimas; teisinių reikalavimų pateikimas, įvykdymas ir gynimas.

Duomenų subjektų grupės – pirkėjai; verslo partneriai; Bioderma produkcijos naudotojai ir besidomintys Bioderma platinama produkcija, kandidatai, asmenys, ieškantys darbo.

Gali būti tvarkomos šios pagrindinės asmens duomenų kategorijos, tačiau jomis neapsiribojant, vardas, pavardė, darbovietė, pareigos, asmens kodas, amžius/vaiko amžius, mobilaus telefono numeris, diskusijų forumas; el. pašto adresas, slapyvardis, avataras, galima registracija per Facebook, el. paštas adresas, IP adresas ir kita informacija, reikalinga produktų pardavimui ir paslaugų teikimui, skatinimui, komunikacijai, santykių palaikymui ir sutarčių administravimui; svetainės naršymo istorija ir data.

Gali būti tvarkomi šie specialiųjų kategorijų duomenys: lytis, veido odos tipas, kūno odos tipas, nuotrauka, diagnozė, ar lankytasi pas dermatologą/alergologą, testas odos tipui nustatyti ir kiti asmens duomenys, būtini Privatumo politikoje nurodytiems tikslams pasiekti.

Duomenų gavėjai ir gavėjų grupės: valstybės įstaigos ir institucijos, teisėsaugos institucijos; auditoriai, teisės ir finansų konsultantai; trečiosios šalys, tvarkančios registrus, programinę įrangą, skolų išieškojimo įmonės.

Mes tvarkome asmens duomenis šiais pagrindiniais tikslais

Produktų pirkimo skatinimas, marketinginės kampanijos vykdymas. Duomenų subjektų grupės – fiziniai asmenys, besidomintys Mūsų platinama produkcija. Tvarkomi asmens duomenys – vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, amžius, lytis. Duomenys gaunami iš duomenų subjekto. Duomenų subjektas turi teisę sutikti / nesutikti su jo asmens duomenų tvarkymu šiuo tikslu.

Lojalumo programos vykdymas. Asmens duomenys gaunami iš duomenų subjekto. Tvarkomi duomenys: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, gimimo data, lytis, veido odos tipas, kūno odos tipas. Duomenų subjektas turi teisę sutikti / nesutikti su jo asmens duomenų tvarkymu šiuo tikslu.

Tiesioginės rinkodaros vykdymas. Elektroniniu paštu siunčiami reklaminiai pranešimai, naujienlaiškiai. Naujienlaiškiai siunčiami per Mailerlite programą. Tvarkomi duomenys: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, odos tipas. Duomenų subjektas turi teisę sutikti / nesutikti su jo asmens duomenų tvarkymu šiuo tikslu.

Komunikacijos su klientais vykdymas. Organizuojamos įvairios akcijos, žaidimai, gydytojo konsultacijos. Asmens duomenys gaunami iš duomenų subjekto. Duomenų subjektai gali pateikti klausimus (Facebook, svetainėse).

Produktų testavimas ir įvertinimas. Produktų testavimo ir vertinimo tikslu duomenų subjektams pateikiamos pildyti anketos, apklausos. Asmens duomenys gaunami iš duomenų subjekto. Tvarkomi duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, anketose ir (ar) apklausų formose pateikiami asmens duomenys. Duomenų subjektas turi teisė sutikti / nesutikti su jo asmens duomenų tvarkymu šiuo tikslu.

Paskyrų administravimas ir kliento tapatybės nustatymas, kliento autentifikavimo tikslu. Tvarkomi asmens duomenys: naudojo vardas, slaptažodis [nurodyti].

Duomenų subjektas Mums duotus sutikimus naudoti asmens duomenis bet kuriuo metu gali atšaukti, pranešdamas el. paštu info@esthederm.lt arba paspaudus prenumeratos atsisakymo nuorodą iš Mūsų gauto naujienlaiškio apačioje.

Dalyvaudami konkurse laimėti, atsisiųsti pasirinktus produktus ar užduodami klausimą naudojantis Paslauga Jūs sutinkate su šiomis Sąlygomis suteikdami savo vardą ir pavardę, adresą, elektroninio pašto adresą, kuris gali būti naudojamas ateityje tikslinei informacijai suteikti.

Asmens duomenų tvarkymas darbuotojų atrankos tikslu

Potencialūs darbuotojai (kandidatai, asmenys ieškantys darbo) Mums pateikia šiuos asmens duomenis: CV, vardas, pavardė, kontaktinė informacija. Potencialūs darbuotojai apie jų asmens duomenų tvarkymą, duomenų saugojimo terminus informuojami pirmo kontakto metu žodžiu ar elektroniniu paštu (jei potencialus darbuotojas į Mus kreipiasi elektroniniu paštu).

Duomenų subjektų asmens duomenys, pateikti kandidatuojant į konkrečią Mūsų skelbiamą poziciją, tvarkomi darbo sutarties su potencialiu darbuotoju sudarymo tikslu.

Jeigu duomenų subjektas kandidatuoja į konkrečią poziciją, tačiau darbo pasiūlymas jam nepateikiamas, pasibaigus atrankai į Mūsų skelbiamą poziciją, duomenų subjekto asmens duomenys gali būti saugomi būsimų Mūsų darbuotojų atrankų tikslu tik gavus jo sutikimą.

Asmens duomenų saugojimo terminas

Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir/ar numato teisės aktai.

Įprastai duomenys tvarkomi 10 metų nuo sutarties pasibaigimo arba santykių su klientais pabaigos.

Kandidatų, neatrinktų tapti Bioderma darbuotojais, pateikti duomenys saugomi 1 metus.

Produktų testavimo ir įvertinimo tikslu tvarkomi asmens duomenys saugomi 3 metus.

Asmens duomenys, kurie gauti duomenų subjekto sutikimo pagrindu, saugomi nuo sutikimo gavimo iki jo atšaukimo. Informacija apie sutikimo davimo faktą saugoma 5 metus.

Paskyras susikūrusių naudotojų duomenys tvarkomi visą paskyros gyvavimo laikotarpį ir naikinami naudotojui pareikalavus. Panaikinus šiuos duomenis, panaikinama ir naudotojo paskyra sistemoje. Paskyros nenaudojant metus, paskyra užšaldoma. Paskyra pakartotinai aktyvuojama [nurodyti]

Tvarkomų duomenų teikimas kitiems subjektams

Produktų testavimo ir vertinimo tikslu Jūsų gali būti prašoma užpildyti el. apklausų anketas. Bioderma neatsako už trečiųjų šalių administruojamas el. apklausų anketų svetaines ir trečiųjų šalių renkamų asmens duomenų tvarkymui taikomas taisykles. Rekomenduojame prieš pateikiant asmens duomenis trečiųjų šalių administruojamose interneto svetainėse, susipažinti su interneto svetainės administratoriaus privatumo politika.

Bioderma tvarkomų duomenų neteikia tretiesiems asmenims be išankstinio duomenų subjekto sutikimo, išskyrus teisės aktų nustatyta tvarka.

Duomenų tvarkytojai

Asmens duomenys tvarkomi trečios šalies CRM programoje Teamgate bei apskaitos programose.

Jūs galite susipažinti su Teamgate platformos privatumo politika šiuo adresu https://www.teamgate.com/lt/gdpr/.

Duomenis gali tvarkyti duomenų tvarkytojai, teikiantys Mums buhalterinės apskaitos, svetainės prieglobos, duomenų centro ir/arba serverių nuomos, IT priežiūros, išorinio audito ir kitas paslaugas.

Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Mes siekiame užtikrinti, kad ir duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

Duomenų subjektų teisės

Kiekvienas duomenų subjektas turi šias teises:

 1. a) teisę žinoti (būti informuotu) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 2. b) teisę susipažinti su savo tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją apie asmens duomenų saugojimo laikotarpį, taikomas technines ir organizacines priemones duomenų saugumui užtikrinti, gauti informaciją iš kokių šaltinių ir kokie mano asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami;
 3. c) teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi, nesilaikant teisės aktų nuostatų;
 4. d) teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni;
 5. e) teisę reikalauti, kad pateikti asmens duomenys būtų sunaikinti;
 6. f) teisę reikalauti, kad būtų apriboti asmens duomenų tvarkymo veiksmai;
 7. g) teisę reikalauti, kad jo paties pateikti asmens duomenys, jeigu jie tvarkomi jo sutikimo ar sutarties pagrindu, ir jeigu jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, duomenų valdytojo būtų persiųsti kitam duomenų valdytojui, jeigu tai yra techniškai įmanoma (duomenų perkeliamumas);
 8. e) teisę dėl asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Duomenų subjektas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi asmeniškai, paštu, per pasiuntinį ar el. paštu pateikti rašytinį prašymą (toliau Prašymas) dėl jo teisių įgyvendinimo. Gavę duomenų subjekto prašymą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos Mes pateiksime atsakymą.

Prašymą pateikti galite šiais būdais: telefonu: +370 5 2430648, el. paštu info@esthederm.lt , atvykti į biurą adresu Kęstučio g. 65, Vilnius.

Duomenų apsaugos pareigūnas

Bendrovė yra paskyrusi duomenų apsaugos pareigūną, kurio kontaktiniai duomenys yra šie – el. pašto adresas dap@lt.naos.com

Duomenų saugumo užtikrinimas

Mes įgyvendiname tinkamas organizacines ir technines duomenų saugumo priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Visi asmens duomenys ir kita duomenų subjekto pateikta informacija laikoma konfidencialia.

Prieigą prie asmens duomenų turi tik tie darbuotojai, paslaugų teikėjai bei įgalioti duomenų tvarkytojai, kuriems ji būtina darbo funkcijoms vykdyti arba paslaugoms teikti.

SUSISIEKITE

Jei turite klausimų apie šias Naudojimo sąlygas ir taisykles, Privatumo politiką, susisiekite elektroniniu paštu info@esthederm.lt.

 • NAOS Baltic / NAOS pasilieka teisę be perspėjimo dėl bet kokios priežasties ir tik savo nuožiūra keisti, atšaukti, sustabdyti ar nutraukti prieigą prie svetainės ar jos dalies, įskaitant jos turinį, funkcijas ar prieinamumo valandas. NAOS Baltic / NAOS negali būti laikoma atsakinga už tokių pakeitimų pasekmes.
   
 • Šiuos teisinius pranešimus reglamentuoja Prancūzijos įstatymai ir bet koks ginčas turi būti nagrinėjamas kompetentinguose LIONO (Prancūzija) teismuose.

 

Rekomenduoja odos ekspertai iš visos Lietuvos
Rekomenduoja odos ekspertai iš visos Lietuvos
Pirkite vaistinėse ir grožio centruose
Pirkite vaistinėse ir grožio centruose
Moksliškai įrodyti rezultatai
Moksliškai įrodyti rezultatai
Aukštos kokybės dermatologinė kosmetika
Aukštos kokybės dermatologinė kosmetika
©2024 - Visos teisės saugomos